Revue - články - ALKOHOL A RAKOVINA


ALKOHOL A RAKOVINA

Podle Českého statistického úřadu se spotřeba alkoholu v Česku dlouhodobě pohybuje kolem 10 litrů stoprocentního alkoholu na osobu za rok. Takto vysoká spotřeba s sebou nese řadu zdravotních rizik včetně vyššího rizika nádorových onemocnění. Zvláště znepokojující je skutečnost, že české děti a dospívající patří ve vztahu k alkoholu k nejohroženějším v Evropě. To přináší vyšší riziko úrazů a narušuje vývoj jejich mozku. Navíc se tak prodlužuje počet let, po který je organizmus vystaven působení alkoholu, což zvyšuje i riziko nádorových onemocnění.

 

ALKOHOL JAKO RAKOVINOTVORNÁ LÁTKA

V tomto sdělení se můžeme opřít o autoritativní stanovisko Americké společnosti klinické onkologie a řadu epidemiologických studií. Z nich vyplývá, že celosvětově alkohol způsobí 5,5 % nově diagnostikovaných případů rakoviny a 5,8 % úmrtí na toto onemocnění. Příčinná souvislost mezi pitím alkoholu a rakovinou se zjistila u nádorů dutiny ústní, hltanu, hrtanu, jícnu, jater, tlustého střeva a rakoviny prsu u žen. Pravděpodobné je i to, že alkohol zvyšuje riziko rakoviny slinivky břišní, žaludku, plic a melanomu. Lze předpokládat, že se v budoucnu tento výčet ještě rozšíří.

Co se rakoviny tlustého střeva a konečníku týče, patří Česko k zemím s nejvyšším výskytem této nemoci v Evropě. Kromě vysoké spotřeby alkoholu je příčinou nízký obsah vlákniny ve zdejší stravě, kuřáctví a obezita.

 

DÁVKY A DRUH ALKOHOLU VS. NÁDOROVÉ NEMOCNĚNÍ

Riziko rakoviny zvyšují už malé dávky alkoholu a toto riziko roste úměrně dávce. Tak v případě rakoviny prsu u žen se zjistilo zvýšení rizika tohoto onemocnění o 5 % už po denní dávce alkoholu odpovídající 100 ml vína, 250 ml piva nebo 50 ml destilátu. Neprokázaly se podstatné rozdíly, co se týče druhu alkoholického nápoje. Rozhodující bylo tedy množství vypitého stoprocentního alkoholu, nikoliv jeho forma.

 

MECHANIZMUS PŮSOBENÍ ALKOHOLU PŘI VZNIKU RAKOVINY

Za podstatné se považuje působení acetaldehydu, který vzniká při metabolizmu alkoholu. Acetaldehyd působí kancerogenně, váže se na DNA a bílkoviny, a tak zvyšuje riziko mutací. K dalším mechanizmům patří to, že alkohol vede k oxidativnímu stresu, zvyšuje riziko zánětů a ovlivňuje koncentrace některých hormonů.

 

INTERAKCE ALKOHOLU A RIZIKO RAKOVINY

Tyto interakce se uplatňují u nádorů v řadě lokalizací. Prakticky to znamená, že u osob, které pijí alkohol a kouří tabák, je vyšší riziko vzniku nádorů, než by odpovídalo součtu rizik pro tyto návykové látky samostatně. Nikotin navíc oddaluje pocit opilosti a útlum. To někdy vede k nárazovému pití vyšších dávek alkoholu. Nakolik zvyšuje pití v tazích riziko rakoviny, není v současnosti známo. Je ale jisté, že má bezprostřednější rizika, jako např. cévní mozkové příhody nebo krvácení do trávicí trubice. Synergický účinek rakovinotvorných látek lze předpokládat i v případě kouření marihuany a pití alkoholu. Dodejme, že alkohol vstupuje do rizikových interakcí nejméně se 100 léky, včetně těch nejběžnějších. K nim patří většina psychofarmak, některá antibiotika a chemoterapeutika, nesteroidní antirevmatika atd. I když se většinou neprokázalo, že by tyto interakce zvyšovaly riziko nádorů, mohou nemocného ohrozit jinak. Lékaři i lékárníci, kteří vydávají příslušný lék, by měli na toto nebezpečí soustavně upozorňovat. Problematiku interakcí komplikuje okolnost, že řada osob užívá více léků a při jejich kombinaci s alkoholem mohou nastat naprosto nepředvídatelné komplikace.

 

ABSTINENCE OD ALKOHOLU SNIŽUJE RIZIKO RAKOVINY

U osob, které sice pily alkohol, ale pak dlouhodobě abstinovaly, se zjistilo podstatné snížení rizika výskytu některých typů rakoviny. Tam, kde se už objevilo nádorové onemocnění, zlepšila abstinence u některých nádorů výsledky léčby. Abstinence od alkoholu také usnadňuje léčbu. K důvodům, proč tomu tak je, patří skutečnost, že alkohol vstupuje do nebezpečných interakcí s řadou léků, které se používají v onkologii. Pacient, který nezneužívá alkohol, také při léčbě obvykle lépe spolupracuje.

 

MOŽNOSTI PREVENCE OBECNĚ

Bylo by mylné předpokládat, že závislost na alkoholu je jediným rizikem této látky. K těm dalším patří např. úrazy a také zde zmiňované vyšší riziko rakoviny. Většina škod, které alkohol působí, připadá na lidi, kteří nejsou na alkoholu závislí, ale „pouze“ alkohol zneužívají. Důvodem je skutečnost, že těchto osob je v populaci podstatně více než závislých. Informovanost veřejnosti o rakovinotvorném působení alkoholu se liší v různých zemích. Obecně ale není dobrá. Citovaný materiál Americké společnosti klinické onkologie doporučuje implementovat doporučení Světové zdravotnické organizace týkající se alkoholu. Ta zahrnují především opatření na celospolečenské úrovni, např. snížit dostupnost alkoholu pro děti a dospívající.

 

RADY PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A LÉKÁRNÍKY

• I když to tak laikům možná nepřipadá, je práce v lékárenství podle výzkumů provedených ve světě i Česku nadprůměrně stresující. Tato práce klade např. velké nároky na přesnost a soustředění a farmaceut přichází často do styku s utrpením a negativními emocemi. Stres je jedním z rizikových faktorů zneužívání alkoholu a léků. Ke způsobům, jak zvládat stres, patří zejména přiměřená fyzická aktivita, např. chůze, jóga nebo plavání. Je také třeba dbát na dobrou pracovní polohu a brániční dýchání, mít záliby nesouvisející s prací, dostatečně spát a pěstovat dobré vztahy. Vhodné jsou i relaxační techniky, jejich nahrávky jsou volně k dispozici na www.drnespor.eu.

• V lékárenství také pracují většinou ženy. Ty jsou ve vztahu k alkoholu méně odolné a zdravotní škody po alkoholu se u nich objevují dříve než u mužů. To se zdaleka netýká jen zmiňovaného rizika rakoviny prsu. Např. ženy, které nevylučují otěhotnění, by měly od alkoholu abstinovat, protože plod je nejzranitelnější na počátku gravidity, kdy o ní žena často ještě ani neví.

• Nezneužívat alkohol a jiné návykové látky prospívá farmaceutům i jejich okolí. Farmaceuti jsou totiž veřejností vnímáni jako odborníci na péči o zdraví. Jejich dobrý příklad může ovlivnit i další lidi v jejich okolí, což se týká i jejich rodin.

• Důležitá je i prevence zneužívání alkoholu a jiných látek u dětí a dospívajících v rodině. K efektivním postupům patří věnovat dítěti dost času a mít na ně realistické nároky. Zároveň by ale měli rodiče prosazovat rozumná pravidla a omezení. Sem patří naprostý zákaz alkoholu, drog, cigaret a hazardu pro děti a dospívající. Alkohol a návykové látky by neměly být doma viditelné a přístupné. U menších dětí jsou nebezpečné i roztoky obsahující alkohol (např. některé ústní vody), protože při jejich požití hrozí u dětí otrava. Rodiče by neměli za žádných okolností dovolit dětem pití alkoholických nápojů v domácím prostředí, protože by tak zvyšovali riziko, že děti budou alkohol zneužívat i mimo rodinu. Rodiče by také měli řešit vzájemné problémy mezi sebou a nezatahovat do nich děti. Pomáhají i dobré zájmy dítěte mimo rodinu. Pro zajímavost dodáváme, že k dobrým zájmům nepatří např. fotbal, protože ten riziko pití alkoholu podle údajů z Česka zvyšuje.

 

OBECNÉ ZÁSADY PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

• Patří sem správná výživa s dostatkem vlákniny. Je třeba se vyhnout alkoholu, nadbytku tuků, zejména přepálenému a nekvalitnímu tuku (smažená jídla ve fastfoodech a většině restaurací, koblihy, hranolky, preclíky, sušenky, brambůrky, cukrovinky, pražené ořechy nebo semena atd.). Rizikové jsou i veškeré uzeniny.

• Předcházejte obezitě a dopřejte si dostatek fyzické aktivity.

• Nekuřte a nezdržujte se v zakouřených prostředích.

• Vyhněte se zbytečné radiační zátěži.

• Na slunci používejte opalovací krémy s vyšším UV-filtrem.

• Pracovníci lékáren mají někdy tendenci si léčit různé zdravotní problémy sami. Uvědomte si, kde jsou rozumné hranice svépomoci, a dbejte na přiměřenou lékařskou péči.

• Důležité je i zvládání stresu a vyvážený životní styl, protože ty posilují všeobecnou odolnost organizmu.

 

MUDr. Karel Nešpor, CSc.
vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice,
dnes je emeritním primářem