Revue - články - OČKOVÁNÍ PROTI PAPILOMAVIRŮM


OČKOVÁNÍ PROTI PAPILOMAVIRŮM

Lidské papilomaviry (human papillomavirus – HPV) byly objeveny v roce 1907 a za prokázání kauzálního spojení mezi HPV infekcí a karcinomem děložního hrdla (cervixu) byla německému vědci, profesoru Harald zur Hausenovi, udělena v roce 2008 Nobelova cena. Tento významný objev vedl k vývoji očkovacích látek proti papilomavirům. Existuje více než 100 typů HPV, jsou druhově specifické a infikují epiteliální buňky. Na základě tkáňové specifity se dělí na kožní a slizniční, dle onkogenního potenciálu na nízce rizikové typy (low risk, LR) a vysoce rizikové typy (high risk, HR). Jsou označeny čísly. Asi 40 typů HPV má afinitu k anogenitální oblasti. K přenosu dochází především sexuálním stykem přes mikrotraumata, případně kontaktem přechodného epitelu v oblasti cervixu, nasopharyngu, epiglotis, hlasivek a anu. Přenos je možný také vzácně nepřímou kontaminací, vertikálně z matky na plod při porodu a není vyloučen transplacentární přenos. Nejvyšší riziko infekce HPV představuje situace, kdy k ní dojde v době adolescence.

 

NEJČASTĚJŠÍ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÁ INFEKCE HPV

je nejčastější sexuálně přenosná infekce, která přináší celoživotní riziko. Prevalence v populaci je 14 až 40 %, s maximem ve věku 18 až 25 let. U 80 % infikovaných dojde ke spontánnímu vymizení infekce. Jen část jedinců má v průběhu choroby obtíže a onemocnění tak mohou unikat pozornosti. Pokud dochází k perzistenci HPV v organizmu, může se v něm v horizontu jednoho až dvaceti let rozvinout karcinom. Není možné predikovat, u kterého jednotlivce k tomuto vážnému stavu dojde. Na rozvoji karcinomu se podílejí i další rizikové faktory, jako je časné zahájení pohlavního života, promiskuita, multiparita, dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce, tabakizmus a další sexuálně přenosné choroby. HPV jsou příčinou různě závažných onemocnění cervixu, vaginy, vulvy, penisu, anu, hlavy a krku, oropharyngu, hrtanu a dýchacího traktu. HPV způsobují onemocnění žen i mužů.

 

PŮL MILIÓNU ROČNĚ

Ve světě je každoročně zaznamenáváno téměř půl miliónu nových případů karcinomu cervixu, mortalita dosahuje 50 % a jedná se o druhou nejčastější příčinu úmrtí na rakovinu u žen. V Evropě každoročně zaznamenáváme téměř 40 000 nových případů s téměř 17 000 úmrtími. V České republice je to každoročně 1 000 nových případů rakoviny cervixu a cca 400 úmrtí. Jedná se většinou o onemocnění žen v produktivním věku. Rakovina penisu nedosahuje takových hodnot, nicméně ročně je celosvětově zaznamenáno 11 000 případů. Onemocnění přináší celou šíři postižení nejen v oblasti poškození zdraví, ale i v oblasti emoční v podobě úzkosti, strachu a depresí, v dyskomfortu sexuálního života, v oblasti sociální v podobě stigmatu a v oblasti finanční spojené se snížením pracovní kondice následované finanční nejistotou.

 

SCREENING A PREVENCE

Screening formou pravidelných preventivních prohlídek v rámci onemocnění asociovaných s HPV se týká jen ženské části populace. Jedná se o vyhledávání přednádorových změn v oblasti cervixu. Metoda cytologického vyšetření stěrů z endocervixu a exocervixu je nejrozšířenější, má ale svá omezení. Nejvíce používané metody jsou detekce HPV DNA, které umožňují zjistit i latentní infekci. Neexistuje screeningový program pro premaligní léze a karcinom vulvy, vaginy, anu, penisu a oropharyngu. Prevence onemocnění formou aktivní imunizace je k dispozici od roku 2006, kdy byly na trh uvedeny kvadrivalentní vakcína Silgard/Gardasil pokrývající HPV typy 6, 11, 16 a 18 a bivalentní vakcína Cervarix pokrývající HPV typy 16 a 18. Od té doby byla tato prevence využívána individuálně jednotlivci. Na základě novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění z 1. 4. 2012, byla možná úhrada očkování třemi dávkami očkovací látky, pokud je očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku dívek. Úhrada byla v plné výši pro bivalentní a v částečné výši pro kvadrivalentní vakcínu. Na základě odborných dat prokazujících vysokou účinnost vakcíny pro věkovou kategorii dívek do 15 let věku i v případě dvoudávkového schématu s odstupem šesti měsíců mezi dávkami došlo ke změně doporučení s následnou novelou zákona č. 48/1997 Sb. V roce 2015 byla na trh uvedena nonavalentní vakcína Gardasil 9 pokrývající HPV typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58. Tato vakcína zatím není zařazena do systému úhrady, je možné ji realizovat individuálně. Dne 30. 6. 2017 byla schválena novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kdy se nově zavádí úhrada očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) také pro chlapce ve věku 13 let s účinností od 1. 1. 2018. Genderová rovnost v dostupnosti prevence HPV infekce by měla vést k širšímu pokrytí populace. Ideální by bylo dosažení proočkovanosti okolo 80 %. Data zdravotní pojišťovny uvedená za roky 2013 až 2016 uvádějí proočkovanost 53 až 65 % v jednotlivých sledovaných letech u dívek v rámci pravidelného očkování. Informovanost populace o rizicích papilomavirů pro ženy zejména v souvislosti s karcinomem děložního čípku je poměrně dobrá. V rámci edukace veřejnosti je důležité zvýšit povědomí o rizicích papilomavirů pro muže, ať již v souvislosti s rizikem karcinomu penisu, anu, oropharyngu, rekurentní laryngeální papilomatózy, nebo genitálních bradavic. Přestože je zřejmé, že největší bonus přináší aktivní imunizace naivní části populace, tedy jedinců před zahájením pohlavního života, velmi významně mohou z ochrany po očkování profitovat i jedinci očkovaní po jeho zahájení. V tabulce 3 jsou uvedeny v současné době registrované vakcíny proti HPV s rozsahem HPV spektra, indikacemi a očkovacími schématy dle věku.

 

MUDr. Hana Ševčíková
autorka pracuje v centru Očkování a cestovní medicíny Avenier v Ostravě